Huan Shao Dan – 还少丹 – Youth Return Formula (Capsules)

Description

Full-spectrum, water-based herbal extract; concentrated 5:1 capsules (100 caps./bottle).

Chinese Name: 还少丹 Huan Shao Dan  
English Name: Youth Return Formula
Item Number: H025-c

Formula Principles:

  • Tonifies the Spleen and Kidneys
  • Nourishes the Heart
  • Enriches the Yin
  • Nourishes the Blood and Yang
  • Augments Qi
  • Promotes Longevity*

Ingredients:

Shu Di Huang Rehmannia Root (Processed)
Gou Qi Zi Goji Berry
Shan Yu Rou Cornus Fruit (Processed)
Rou Cong Rong (Jiu) Cistanche (Processed)
Yuan Zhi (Zhi) Polygala Root (Processed)
Ba Ji Tian Morinda Root
Xiao Hui Xiang (Yan) Fennel Fruit (Processed)
Du Zhong (Yan Zhi) Eucommia Bark (Processed)
Niu Xi (Huai) Achyranthes Root
Zhi Shi (Fu Chao) Immature Bitter Orange (Processed)
Fu Ling Poria
Shan Yao Dioscorea Rhizome
Da Zao Jujube Fruit
Wu Wei Zi (Cu Zhi) Schisandra Berry (Processed)
Shi Chang Pu Acorus Root

TCM Pattern

  • Jing and Blood Deficiency
  • Kidney, Heart and Spleen Deficiency
  • Weakness of Yuan Qi

Allergen: Contains Wheat & Gluten  

Also available as Granules.

Additional information

Weight 150 g
Dimensions 2.5 × 2.5 × 4.25 in